تدوین آیین نامه مرجع HR

بیان موضوع و ضرورت پرداختن به آن:

طراحی و تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی منابع انسانی ،که به صورت مجموعه ، تحت عنوان آیین نامه مرجع نامیده می شود ، به عنوان چراغ راه اقدامات آتی، این امکان را فراهم می سازد که ضمن سهولت دسترسی به قوانین و روش های اجرایی ، یکپارچگی بین این فرآیندها نیز حفظ و ایجاد گردد و سیستم ها و روشها به واسطه این مستندات به صورت جزیره های جداگانه عمل نکند.

برخی دیگر ازعلل ضرورت و اهمیت تدوین آیین نامه مرجع در سازمان ها عبارتند از:

 • دسترسی همگان به یک مبنای قانونی و جامع و یکپارچه برای اجرای صحیح هر فرآیند
 • وحدت رویه در عملکردها و جلوگیری از اقدامات سلیقه ای
 • ایجاد مبنایی برای کنترل عملکردها

 

روش اجرا:

فاز یکم- شناخت (بررسی مستندات موجود ، بررسی صنعت و …)

فاز دوم- تدوین پیش نویس آیین نامه مرجع

فاز سوم-برگزاری جلسات بررسی و بازنگری

فاز چهارم- ارائه نسخه نهایی آیین نامه مرجع 

 

پیش نیاز ها:

 • فاز شناخت
 • ساختار مصوب

 

خروجی فرآیند:

برخی از این دستورالعمل ها و آیین نامه های  عبارتند از:

 • آیین نامه انضباطی
 • دستورالعمل مرخصی
 • دستورالعمل ماموریت
 • دستورالعمل انتصابات
 • دستورالعمل امور رفاهی
 • روش اجرایی محاسبه کارکرد
 • روش اجرایی بیمه و مالیات منابع انسانی
 • روش اجرایی شرکت در مراجع حل اختلاف
 • دستورالعمل برنامه ریزی منابع انسانی
 • دستورالعمل حقوق و دستمزد
 • دستورالعمل جامعه پذیری
 • دستورالعمل گریدینگ مشاغل
 • دستورالعمل توسعه فردی
 • دستورالعمل آموزش
 • دستورالعمل مدیریت عملکرد
 • دستورالعمل جذب و استخدام