روابط کار و امور اداری

بیان موضوع و ضرورت پرداختن به آن:

از این فرآیند به عنوان اساسی ترین فرآیند در حوزه منابع انسانی یاد می شود و در صورت عدم اجرای دقیق و صحیح این فرآیند ، توفیق سایر اقدامات منابع انسانی بعید به نظر می رسد. اجرای صحیح این فرآیند موجب تقویت اعتماد کارکنان و سازمان  به واحد منابع انسانی و ایجاد حس ثبات و پایداری است . سایر علل اهمیت و ضرورت پیاده سازی این فرآیند عبارت است از:

 • وحدت رویه اقدامات اداری
 • ثبات روابط کاری بین واحد منابع انسانی و سایر واحدها
 • اطمینان از رعایت قوانین جاری کشور در حوزه روابط کار و سلامت کارکنان (قانون کار ، بیمه ، مالیات)
 • کاهش روند شکایات از سازمان
 • کاهش روند خروج کارکنان و بهبود رضایت آنان
 • بهبود برند کارفرمایی و توانایی جذب کیفی و کمی منابع انسانی

 

مراحل و کلیات روش اجرا:

گروه دبیری در مسیر تحقق این فرآیند ، اقدامات زیر را ارائه می نماید:

فاز یکم – اصلاح و بهبود

 • بررسی اسناد و مدارک و مشاهده روند انجام امور اداری به خصوص نحوه اجرای قوانین کار ، مالیات و تامین اجتماعی
 • اصلاح قراردادها ، احکام پرسنلی و روش و فرمول های محاسبات کارکرد پرسنل و …

فاز دوم- پیاده سازی سیستم

 • ایجاد دبیرخانه و بایگانی دیجیتال و فیزیکی
 • استقرار نرم افزار
 •  تشکیل شوراهای کارگری

 

پیش نیاز ها:

ندارد