Sourcing

گروه مشاوران دبیری ، می تواند از منابع مختلف و روز آمد نسبت به sourcing و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ها اقدام نماید.

به این منظور پیشنهاد می شود با تکمیل فرم مندرج در لیتنک زیر یا تماس با دپارتمان جذب و استخدام گروه دبیری در این رابطه اقدام نمایید.

مدیر یابی اختصاصی