معرفی اعضای اصلی گروه مشاوران مدیریت دبیری

لیدا دبیری

سمت: مدیر گروه

تحصیلات: DBA

رشته: تحول

سوابق کاری: 20 سال

دانلود رزومه

محمدرضا رضوی

سمت: مدیر اجرایی

تحصیلات: MBA

رشته: منابع انسانی

سوابق کاری: 18 سال

دانلود رزومه

ابوالفضل قدمی

سمت: همکار اصلی

تحصیلات: PH.D

رشته: روان سنجی

سوابق کاری: 6 سال

دانلود رزومه

کوروش گرشاسبی

سمت: همکار اصلی

تحصیلات: MA

رشته: بازرگانی

سوابق کاری: 18 سال

دانلود رزومه

اهمیت و ضرورت ایجاد / توسعه واحد منابع انسانی :

تصور سازمان ها  بدون سرمایه های انسانی آنها ممکن نیست چراکه بزرگترين و اصلي ترين سرمايه هر سازمان، سرمايه انساني آن است . این سرمایه ، حاصل نشست دانش ها ، تجربیات و اراده های فولادین انسان ها در گذر زمان و در مسیر توسعه سازمان شکل گرفته است.

ورود فناوریهای جدید به سازمان ها و تبدیل آنها به توده‌ای از تجهیزات و دستگاه ها،  نه تنها از نقش راهبردی انسان به عنوان عاملی حیاتی در بقا و توسعه سازمانی ، کم نکرده بلکه ارتباط مستقیم بهره‌وری سازمان ها با بهره‌وری کارکنان ، نشانه ای انکار ناپذیر از ضرورت التفات ویژه به این بخش از سرمایه های سازمانی تلقی می گردد.ضرورت ایجاد / توسعه واحد منابع انسانی حرفه ای از موارد زیر ناشی می گردد:

  • اطلاع مستمر از وضعيت سرمايه ها ی انسانی و آسيب شناسي و عارضه يابي آن
  • اهمیت اطمینان از در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد در هر زمان
  • اهمیت اطمینان ازکارآمدی کارکنان  در مسیر تحقق بهره وری سازمان
  • نیاز به معماری و مهندسی ساختار سازمانی به عنوان قالبی برای توسعه پایدار
  • اهمیت رسیدگی به الزامات و ضروریات قانونی به صورت مستمر
  • لزوم مدیریت عملکرد کارکنان