توسعه کارکنان

گروه دبیری به منظور توسعه کارکنان از سه برنامه زیراستفاده می نماید:

  1. آموزش
  2. مدیریت عملکرد
  3. جانشین پروری