معرفی اعضای تیم ما

لیدا دبیری
مدیر گروه
سرپرست دپارتمان جبران خدمات
DBA تحول دیجیتال
محمدرضا رضوی خصال
مسئول دپارتمان مدیریت عملکرد
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
MBAمنابع انسانی
کوروش گشتاسبی
مسئول دپارتمان آموزش
MBA کسب و کار
ابوالفضل قدمی
مسئول دپارتمان جذب و استخدام
Ph.d روانسنجی