جذب و استخدام

ضرورت و اهمیت موضوع:

برای کارفرمایان و کارآفرینان،  اطمینان از در اختیار داشتن منابع انسانی کارآمد ، در لحظه دلخواه ، اهمیت ویژه ای دارد .همزمانی توسعه دانش منابع انسانی در کارفرمایان و کاهش عرضه منابع انسانی کارآمد در بازار ، موجب گردیده علاقمندی سازمان ها به شناسایی ،  حفظ و نگهداشت استعدادها در سازمان و کاهش نرخ خروج کارکنان (از طریق تطابق بیشینه شغل و شاغل) افزایش یابد

امروزه تکیه بر روش‌های سنتی مانند انتشار آگهی، دیگر پاسخگوی نیاز فزاینده سازمان به جذب نیروی مناسب نیست، بلکه می‌باید از رهیافتی پویا و چندوجهی استفاده کرد که سرعت، دقت و کیفیت استخدام را بهبود بخشد

 

خدمات گروه دبیری در حوزه جذب و استخدام:

به این منظور تامین نیازهای شرکتها در حوزه جذب و استخدام ،گروه دبیری خدمات متنوع و گوناگون زیر را ارائه می نماید:

خدمت اول- تدوین دستورالعمل و پیاده سازی سیستم جذب و استخدام

خدمت دوم – طراحی مدل شایستگی

خدمت سوم- انجام  مصاحبه های CBI

خدمت چهارم- برگزاری کانون ارزیابی و توسعه

خدمت پنجم-خدمات مدیر یابی و کارمند یابی (همراه با مصاحبه های شایستگی محور)

خدمت ششم- Sourcing

خدمت هفتم- انجام تست های روانشناختی و تحلیل آن

خدمت هشتم- توسعه راهکارهای تقویت برند کارفرمایی

خدمت نهم- تدوین دستورالعمل و پیاده سازی فرآیند جامعه پذیری

خدمت دهم- پیاده سازی و تحلیل مصاحبه های خروج

خدمت یازدهم- ارائه داشبورد مدیریتی جذب و استخدام