ایجاد واحد HR

1.ضرورت و اهمیت ایجاد و توسعه واحد منابع انسانی

تصور سازمان ها  بدون سرمایه های انسانی آنها ممکن نیست چراکه بزرگترين و اصلي ترين سرمايه هر سازمان، سرمايه انساني آن است . این سرمایه ، حاصل نشست و یکپارچگی دانش ها ، تجربیات و اراده های فولادین انسان ها در گذر زمان و در مسیر توسعه سازمان شکل گرفته است.

همانند سایر منابع (همچون منابع مالی و فیزیکی)، به منظور بیشینه­ کردن تاثیرسرمایه­ های انسانی بر سرمایه­ های مالی کارآفرینان و صاحبان صنایع و تحقق بهره وری و بازدهی بیشینه ، استقرار و پیاده سازی فرایندهای حرفه ای مدیریت منابع انسانی در شرکت ها ضروری است.

ورود فناوریهای جدید به سازمان ها و تبدیل آنها به توده‌ای از تجهیزات و دستگاهها،   نه تنها از نقش راهیردی انسان به عنوان عاملی حیاتی در بقا و توسعه سازمانی ، کم نکرده  ؛ بلکه ارتباط مستقیم بهره‌وری سازمان ها با بهره‌وری کارکنان ، نشانه ای انکار ناپذیر از ضرورت التفات ویژه به این بخش از سرمایه های سازمانی تلقی می گردد.

فقدان واحد منابع ­انسانی در سازمان­ها یا ضعف بلوغ فنی آن (به عنوان بستر جذب ، نگداشت و توسعه سرمایههای انسانی) ، مانع اصلی در زمینه مدیریت  بهینه این بخش از دارایی­های کارآفرینان تلقی می­گردد.

برخی دیگر از علل  ضرورت ایجاد واحد منابع انسانی حرفه ای عبارتند از:

  • لزوم اطلاع مستمر از وضعيت سرمايه ها ی انسانی و آسيب شناسي و عارضه يابي آن
  • نیاز به معماری و مهندسی ساختار و تشکیلات سازمانی به عنوان قالبی برای توسعه پایدار
  • اهمیت اطمینان از در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد در هر زمان از طریق برنامه های جذب و استخدام ،آموزش و توسعه و جانشین پروری
  • لزوم مدیریت عملکرد کارکنان و  اطمینان از حرکت کارکنان در مسیر تحقق بهره وری سازمانی
  • لزوم طراحی و اجرای برنامه های نگهداشت کارکنان ااز جمله طراحی سیستم جبران خدمات کارآمد ، تبیین کارراهه شغلی، شناسایی و پیگیری حل معضلات کاری و مشکلات روحی – رفاهی آنها و اطمینان از جلب رضایت کارکنان از محیط کار
  • اهمیت رسیدگی به الزامات و ضروریات قانونی به صورت مستمر

 

2.مراحل و کلیات روش اجرا:

پس از انجام فاز شناخت  سازمان ، مهمترین اقدام در مسیر توسعه سازمانی و بهره گیری از سرمایه های انسانی ، ایجاد هسته اولیه واحد منابع انسانی است. بدیهی است این  اولین گام در تشکیل واحد منابع انسانی بوده و سایر فرآیندهای حوزه منابع انسانی ، با تکیه بر این هسته اولیه ، به انجام خواهد رسید.

مراحل اجرای این مهم عبارتند از:

گام یکم- شناخت سازمان

گام دوم- تدوین ساختار و تعریف روابط کاری واحد منابع انسانی

گام سوم- انجام مصاحبه تخصصی و معرفی مدیر و کارکنان واحد

گام چهارم- تعریف سایر برنامه های بهبود