سنجش نگرش کارکنان

1. کلیات ، ضرورت و اهمیت موضوع:

ارزیابی نگرش يا Attitude  يعني ارزيابي عمومي شما از يک رفتار يا يک واقعيت يا يک چيز. اهميت نگرش ها تا آن حد مهم است که دولت‏مردان آمريکائي علت شکست در جنگ با ويتنام و کوبا، را موافق نبودن افکار عمومي مردم با اين جنگ‏ ها دانستند.

نگرش سنجي ابزار ارزشمندي براي ارزيابي وضعيت افکارعمومي در هر موضوعي به شمار مي­آيد. نگرش سنجي عبارت است از اجراي اقدامات و تلاش­ هاي سازمان يافته براي نشان دادن عقايد مردم نسبت به يک موضوع، در يک محل خاص و در يک مقطع زماني معين.

نگرش سنجي مجموعه­ اي از اقدامات سازمان يافته و روش­مند براي سنجش عقايد عمومي موجود در يک جامعه يا بخشي از آن است که نتايج آن مبين جهت­ گيري ذهني رواني جامعه نمونه باشد.
براي آگاهي از افکار و عقايد کارکنان معمولاً با رجوع مستقيم به آن ها که عمدتاً از طريق پرسشنامه و مصاحبه انجام مي­شود، ارزیابی خود را انجام می دهیم.

2.روش اجرا:

به منظور اجرای فاز شناخت و عارضه یابی  از طریق نگرش سنجی ، اقدامات زیر متصور است:

  • بررسی علل خروج کارکنان سازمان :

این گام شامل انجام مصاحبه های خروج از کارکنان خارج شده از سازمان و تحلیل علل خروج آن ها با نرم افزارهای تحلیل آماری و ارائه گزارش به مدیران ارشد خواهد بود.

  • پیمایش رضایت سنجی از کارکنان:

این مرحله شامل تعیین جامعه نمونه ، توزیع پرسشنامه و تحلیل نتایج رضایت سنجی با نرم افزار SPSS و ارائه گزارش می باشد. رضایت سنجی از کارکنان در خصوص عواملی مانند حقوق و دستمزد، مافوق ، خود کار ، همکاران ، سیستم ارتقا و … خواهد بود

  • پیمایش شناسایی فرهنگ سازمانی و ارزشهای حاکم

انجام و موفقیت پروژه های بهبود به فرهنگ و ارزش های سازمانی ارتباط مستقیم دارد. به طور مثال اگر در سازمانی اشتراک دانش به عنوان یک ارزش شناخته نشده باشد انجام پروژه مربی گری یا مدیریت دانش با چالش جدی مواجه خواهد شد. این مرحله شامل توزیع پرسشنامه استاندارد ،  تحلیل نتایج رضایت سنجی با SPSS و ارائه گزارش می باشد.

  • پیمایش میزان تعهد سازمانی کارکنان
  • پیمایش اعتیاد به کار کارکنان
  • پیمایش ماندگاری کارکنان
  • پیمایش بهداشت روانشناختی

 

3.پیش نیاز:

ندارد

4.خروجی:

  •  گزارش نگرش کارکنان
  • تحلیل شکاف
  • تعریف پروژه های بهبود سازمانی درحوزه HR