سیستم جبران خدمات 4P

1.کلیات، اهمیت و ضرورت موضوع:

یکی از دغدغه های مهمی که امروزه برای سازمان ها در حوزه مدیریت سرمایه انسانی مطرح می باشد؛ موضوع جبران خدمات است. امروزه به دلایل مختلفی نظیر تغییرات ایجاد شده در ماهیت کار، افزایش رقابت در کسب و کارها، تغییرات سریع محیطی و ضرورت مدیریت مناسب در مقابل آن و مواردی ازین دست ، موضوع جذب و نگهداشت سرمایه انسانی بسیار اهمیت یافته است. یکی از مولفه های بسیار حیاتی در جذب و نگه داشت نیروی انسانی، برخورداری از نظام جامع برای جبران خدمات نیروی انسانی است. در این نوشتار، مدل 4P به عنوان یکی از نظام های جامع در این زمینه معرفی گردیده است.

تفاوت عمده سیستم 4P و 3P  در موضوع پرداخت سهمی از حقوق و دستمزد بابت عضویت در سازمان بوده است.این مورد ازین جهت اهمیت دارد که این عامل می تواند موجب نگهداشت و رضایت بیشتر گردد. به طور مثال برخی شرکت ها در صورت ماندگاری افراد در سازمان برای مدتی خاص ، شروع به پرداخت حق عضویت می نمایند.

  • این مدل برای پرداخت جامع، 4 مولفه به شرح زیر را در نظر می گیرد.
    Partnership: اولین مولفه مهم در مدل جامع جبران خدمات، مولفه مشارکت می باشد. نیروی انسانی به محض عضویت در سازمان مستحق این مولفه می گردد. در این مولفه مواردی نظیر تکالیف قانونی در پرداخت، هدایای مناسبتی و …. دیده می شود.
  • Person: دومین مولفه مهم در این مدل، پرداخت بر اساس اشخاص می باشد. در این مولفه، شایستگی های کارکنان مورد توجه قرار گرفته و تاثیر آن در پرداخت لحاظ می گردد. در این مولفه بر اساس طرح گریدینگ افقی کارکنان عمل شده و تاثیر این گریدینگ در پرداخت ها لحاظ می گردد.
  • Position: یکی از مولفه های مهم در مدل جامع جبران خدمت، تاثیر جایگاه شغلی می باشد. در این مدل، بخشی از جبران خدمات کاملا وابسته به موقعیت و جایگاه شغلی – بدون توجه به فرد قرار گرفته در آن جایگاه- تعیین می شود. ورودی این مولفه می تواند از مفهوم گریدینگ شغلی تامین گردیده و متناسب با گریدینگ انجام شده، اتصال به حقوق و مزایا انجام می گردد.
  • Performance: یکی از مهمترین مولفه های موثر بر جبران خدمات، عملکرد می باشد. در نظام جبران خدمات جامع، بخشی از پرداخت بر اساس عملکرد افراد انجام می پذیرد.

با توجه به اهمیت روزافزون نظام پرداخت، استفاده از مدل های جامع نظیر این مدل می تواند موجب برندسازی منابع انسانی شده و فوائد بیشماری را برای سازمان ایجاد نموده و پرداخت ها را عادلانه تر نماید.