عارضه یابی با رویکرد 34000

1.کلیات و اهمیت و ضرورت موضوع:

مدل۳۴۰۰۰ منابع انسانی ابزار ارزیابی و آسیب شناسی فرایندها و نتایج منابع انسانی است. در این مدل، مدل فیلیپس ، مدل بلوغ قابلیت های منابع انسانی (PCMM) و مدل سرمایه گذاری انسانی گنجانده شده است. استاندارد ۳۴۰۰۰ از جمله مدلهایی است که اخیرا و از سال ۲۰۰۱ به منظور ارزیابی و ارتقای سیستم منابع انسانی مورد استفاده قرار گرفته است.

بر اساس این مدل پس سازمان ها متناسب با میزان بلوغ واحد HRخود در یکی از سطوح زیر طبقه بندی می شوند:

سطح ۱، صفر: در سطح صفر سازمان یک راه مستمر برای انجام کار ندارد و متناسب با مشکلات سازمان، راه حلی ارائه می شود و مشکل حل می شود. در این سطح هیچ فرایند مدونی وجود ندارد و اقدامات منابع انسانی در این مرحله پراکنده، بی ثبات، غیرمستمر و غیر مرتبط است. سازمان هایی که در سطح بلوغ هستند، مشکلات بسیار زیادی در حفظ منابع انسانی دارند. یکی از اصلی ترین مشکلات این سازمان ها، کمبود استعدادهاست. حتی برای برخی از حوزه های منابع انسانی فرایندهای تعریف شده ای وجود ندارد.

سطح ۲، مقدماتی: در سطح مقدماتی سازمان مبنایی برای فرایندهای منابع انسانی ایجاد می کند. در اینجا اقدامات منابع انسانی در سطح واحد صورت می پذیرد. در سطح دوم تلاش می شود تا مشکلات واحد حل شود و مدیران قابلیت لازم را برای این کار کسب کنند.

سطح۳، میانی: در سطح میانی سازمان در صدد شناسایی اقدامات عالی و یکپارچه سازی آنها در فرایندهای سازمانی است. وقتی اقدامات منابع انسانی در سطح واحد انجام شد، در مرحله سوم باید اقدامات منابع انسانی در سطح سازمان مدنظر قرار گیرد. در این سطح سازمان چارچوب کلی برای شایستگی های منابع انسانی ایجاد می کند که معماری منابع انسانی سازمان را شکل می دهد.

سطح ۴، پیشرفته: در سطح پیشرفته سازمان درصدد همراستاسازی فرایندها با عملکرد کل سازمان است. در اینجا سازمان از قابلیت های ایجاد شده در سطوح قبلی استفاده می کند. حال سازمان می تواند قابلیت و عملکرد را به طور کمی اندازه گیری و مدیریت کند. از آنجا که تواسته است شایستگی های منابع انسانی را ایجاد کند و آنها را به طور کمی اندازه بگیرد، می تواند نتایج را پیش بینی کند.

سطح ۵، بهینه: در پنجمین سطح بلوغ که بهینه است، سازمان در پی بهبود همه فرایندها است. در سطح پنجم کل سازمان به نوآوری و بهبود مستمر تاکید دارد. این بهبود مستمر، نتیجه قابلیت های افراد و تیم ها است. در اینجا بهبودهای مستمر در سطوح فردی، گروهی و سازمانی انجام می پذیرد. در این سطح همراستا سازی و همسوسازی اقدامات منابع انسانی بسیار حساس است.

مزایا و کاربردهای عارضه یابی با این مدل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ارائه یک دیدگاه واقعی از وضع موجود سازمان به کارفرما
  • اطمینان از انجام طراحی های فاز بهبود مبتنی بر اسناد بالادستی اعم از برنامه های استراتژیک و …
  • تعیین سطح بلوغ سازمان در حوزه HR
  • استفاده از نتایج فاز شناخت به منظور شرکت در جایزه ملی منابع انسانی

 

2.مراحل اجرا:

فاز یکم- تبیین کلیات و اهداف مدل 34000 به جامعه هدف

فاز دوم- تنظیم و توزیع پرسشنامه ارزیابی

فاز سوم تحلیل نتایج و ارائه گزارش وضع موجود و تعیین سطح بلوغ سازمانی

 

 

3.پیش نیاز:

ندارد

4.خروجی:

  •  گزارش تحلیلی میزان بلوغ سازمان
  • تحلیل شکاف
  • تعریف پروژه های بهبود سازمانی درحوزه HR