مشاوره قوانین کار و تامین اجتماعی

ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع:

قوانین کار و تامین اجتماعی به عنوان مبنایی برای تعامل عدالت محور کارگران و کارفرمایان پذیرفته شده اند.  اجرای این قوانین موجب ایجاد حس عدالت و تعامل مبتنی بر احترام میان سازمان ها و کارگران است و  اعتماد را میان طرفین جاری می سازد .گسترش علوم و تخصصی شدن آن موجب گردیده متخصصان منابع انسانی از تمامی جوانب امور مرتبط با این حوزه  مطلع نباشند . از آنجا که این امر می تواند جریمه ها و پیامدهای سنگین قانونی به همراه داشته باشد، بهره گیری از مشاوران تخصصی این حوزه می تواند این معضل را به بهترین نحو رفع نماید.

برخی دیگر از علل اهمیت و ضرورت تنظیم امور جاری بر اساس قوانین عبارت است از:

  • اطمینان از رعایت قوانین جاری کشور در حوزه روابط کار و سلامت کارکنان (قانون کار ، بیمه ، مالیات)
  • کاهش روند شکایات از سازمان
  • کاهش روند خروج کارکنان و بهبود رضایت آنان
  • بهبود برند کارفرمایی و توانایی جذب کیفی و کمی منابع انسانی

 

خدمات گروه دبیری در حوزه  مشاوره روابط کار عبارت است از:

  • بررسی نحوه اجرای قوانین کار ، مالیات و تامین اجتماعی در سازمان و شناسایی و اصلاح نقاط قابل بهبود
  • اصلاح قراردادها
  • اصلاح احکام پرسنلی
  • اصلاح روش محاسبه کارکرد کارکنان
  • مشاوره حل اختلافات کارگری و کارفرمایی