مهندسی تشکیلات

گروه دبیری به منظور مهندسی تشکیلات و پایه ریزی آن اقدامات زیر را به انجام می رساند:

  1. عارضه یابی سازمانی
  2. تدوین ساختار سازمانی
  3. تدوین آیین امه مرجع HR
  4. تدوین شناسنامه مشاغل
  5. استقرار برنامه ریزی HR
  6. ایجاد واحد منابع انسانی