چشم انداز

گروه دبیری در تلاش است تا :

با سازماندهی و استقرار فرآیندهای شرکتی ، به خصوص مارکتینگ علمی و تخصصی خدمات

و همچنین تمرکز بر مزیت رقابتی خود یعنی کیفیت ناشی از خبرگی سرمایه های انسانی در اختیار ،

ظرف مدت 3 سال ، یکی از 5 شرکت برتر کشور در حوزه خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی باشد.