گریدینگ کارکنان(کارراهه افقی)

1.کلیات ، اهمیت و ضرورت موضوع:

گريدینگ شاغل  با هدف افزایش حس برابری درونی در کارکنان ، رشد کارکنان و جلوگیری از احساس عدم پیشرفت و فریز شدن انجام می شود. تعهد سازماني كاركنان ، در بلندمدت از اين مسأله ناشي مي‎شود كه آنها چقدر در سازمان احساس رشد و موفقيت مي‎ كنند. براي تضمين بقاي سازمان، مديران بايد استعدادها و نخبگان را جذب و زمينه توسعه آنها را فراهم كنند. توسعه منابع انساني ، تدارك زمينه‎ هايي است كه كاركنان را براي موفقيت در مسير شغلي آينده آماده مي‎ سازد. واحد مديريت منابع انساني از طريق توسعه منابع انساني، نيل سازمان به اهداف استراتژيك خود را تسهيل مي‎كند.

مفهوم مسير شغلي در سال ‎هاي اخير دچار تغيير اساسي شده است. در ديدگاه سنتي، مسير شغلي يكسري پست‎هاي متوالي در يك شغل يا در يك سازمان تعريف مي‎شد. براي مثال در شغل استادي دانشگاه فرد، اول به صورت مربي استخدام، بعد به استادياري ارتقا مي‎يافت و سپس دانشيار مي‎شد و در پايان استاد تمام شناخته مي‎شود. در سازمان‎ هاي امروزي افراد مسير شغل سيال‎ تر و پوياتري دارند كه بر مبناي علايق، توانايي‎ها، ارزش‎هاي فرد و بر مبناي تغييرات محيط كاري، تغيير مي‎يابد و اصطلاحاً مسير شغلي متغير ناميده مي ‎شود. يك استاد دانشگاه ممكن است پس از چند سال به مشاوره در صنعت روي بياورد و به عضويت هيأت مديره شركت‎ها درآيد و نيل به مرتبه دانشياري و استادي برايش اهميت نداشته باشد. در اين حالت كاركنان از سازمان انتظار دارند كه به جاي تضمين امنيت شغلي و ارتقا، فرصت‎هاي توسعه و نحوه كار انعطاف‎پذير براي آنها فراهم كنند.

2.مراحل اجرا:

گام اول- تدوین دستورالعمل گریدینگ کارکنان

گام دوم- شناسایی شاخص های گریدینگ شاغلین

برخی شاخص های اصلی این گریدینگ شاغل عبارتند از:

  • تحصیلات
  • نمره عملکرد
  • فعالیت ویژه(همکاری در مدیریت پروژه های بهبود، اشتراک دانش ، ارائه پیشنهادات سازنده، مربی گری و آموزش و …)
  • طرح توسعه فردی(عضویت در انجمن ها ، مدارک تخصصی ، شرکت در دوره های آموزشی و …)
  • میزان تجربیات کاری

گام سوم- انجام  فرآیند گریدینگ مشاغل

در این مرحله کلیه پرسنل بر اساس سوابق کاری، تحصیلات و مهارتهای شغلی خود ارزیابی شده و رده بندی می شوند. از نتایج این مرحله می توان میزان تناسب شغل و شاغل را نیز بررسی کرد.

گام چهارم- اتصال فرآیند به سایر فرآیند های منابع انسانی

نتایج گریدینگ کارکنان معمولا تاثیر ویژه ای در فرایندهای جانشین پروری ، مدیریت عملکرد ، آموزش ، حقوق و دستمزد و … دارد.

3.خروجی فرآیند:

  • دستورالعمل گریدینگ مشاغل
  • کارراهه شغلی افقی